Розпочато акредитаційну експертизу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 2656-л  від 6 грудня 2018 р. у ПНПУ імені В.Г. Короленка 17 грудня 2018 р. розпочала роботу комісія для здійснення первинної акредитаційної експертизи провадження освітньої діяльності у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка щодо підготовки здобувачів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.


 Голова експертної комісії – Данилюк  Сергій Семенович, професор кафедри практики англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор; член комісії –  Красовицька Лада Євгеніївна, доцент кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат філологічних наук, доцент. 


Експертна комісія здійснює перевірку кадрового складу, навчально-методичного забезпечення ОПП, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, зміст і якість підготовки фахівців та ін.

Із головою і членом експертної комісії зустрівся ректор ПНПУ імені В.Г. Короленка М.І. Степаненко, який наголосив на важливості об’єктивної оцінки освітньої діяльності та пропозицій щодо її покращення.


Експертна комісія провела зустрічі з професорсько-викладацьким складом факультету філології та журналістики – деканом, доц. О.Б. Кирильчук, завідувачем кафедри світової літератури, директором Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури, проф. О.М. Ніколенко, в.о. завідувача кафедри англійської та німецької філології, доц. М.Ю. Рахно, головою методичної комісії факультету філології та журналістики, доц. О.В. Орловою, заступником декана, доц. І.М. Тимінською, відповідальною за реалізацію міжнародної програми ERASMUS+ в ПНПУ імені В.Г. Короленка, доц. І.І. Капустян та ін. 


Експертна комісія ознайомилася із роботою Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури, аудиторії українсько-японської дружби «Sakura», он-лайн платформами для забезпечення викладання англійської мови та зарубіжної літератури, фаховими виданнями, науково-методичною продукцією, міжнародною діяльністю  кафедр. 


Робота комісії триває до 19 грудня 2018 р. Експертний висновок буде розміщено на сайті ПНПУ імені В.Г. Короленка і направлено в Міністерство освіти і науки України.