На факультеті філології та журналістики триває весняна сесія здобувачів вищої освіти – аспірантів кафедри української мови – за освітнім ступенем «доктор філософії» спеціальності 035 Філологія

Аспіранти кафедри української мови Наталія Комлик (1 рік навчання) та Олександр Ярмак, Аліна Дерій, Лада Прийма (2 рік навчання) упродовж 12–29 квітня 2021 року здобувають теоретичні знання й набувають фахових компетентностей із таких дисциплін за вибором, як «Тенденції розвитку сучасної філології» (1 рік навчання) та «Лінгвістика дискурсу» (2 рік навчання).         Викладання дисципліни «Тенденції розвитку сучасної філології» забезпечує доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Микола Іванович Степаненко. Курс спрямований на формування дослідницької компетентності науковців, професійним знаряддям яких є мова як семіотико-інформаційна система, ознайомлення аспірантів з основними напрямами світового мовознавства з огляду на парадигмальний простір новітнього гуманітарного знання. Оволодіння методиками сучасного лінгвістичного аналізу сприяє виробленню в здобувачів освіти вмінь, необхідних для інноваційної пошукової діяльності в царині філології.

Проблематику курсу «Лінгвістика дискурсу» студенти опановують спільно з доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Оленою Олегівною Маленко. Дисципліна дає здобувачам освіти розуміння термінологічних пріоритетів для наукового опису парадигматичних, синтагматичних та ієрархічних відношень між мовними одиницями в руслі обраних аспірантами методів і прийомів аналізу, формує в них спроможності обґрунтовувати прагматичну значущість мовного матеріалу в конкретному лінгвістичному спостереженні, а також уможливлює самостійні узагальнення та висновки здобувачів про нормативні модифікації у фаховому дискурсі аналізованих одиниць основних і проміжних рівнів мови.

На тлі обговорюваних аспектів навчальних дисциплін розгортаються цікаві дискусії між досвідченими лінгвістами й науковцями-початківцями стосовно сьогочасних проблем філології, що, поза сумнівом, сприяє розвиткові дослідницьких компетентностей здобувачів.

You may also like...