ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ВІД КАФЕДРИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРАТУ


Дисципліни, які студенти обирають для вивчення, починаючи з другого року навчання, є важливим компонентом університетської освіти. Дисципліни за вибором відповідають особистісним освітнім інтересам студентів і посилюють їхню професійну підготовку за певними програмами.

Викладачі кафедри світової літератури на чолі із завідувачкою – докторкою філологічних наук, професором Ніколенко О.М. в умовах дистанційного навчання створили низку відеороликів і провели «Онлайн-презентацію дисциплін вільного вибору із зарубіжної літератури» для студентів першого рівня вищої освіти – бакалавр.  

Кожна із вибіркових дисциплін значно поглиблює й розширює літературознавчі й методичні курси, що викладають фахівці кафедри світової літератури.

Для вибору індивідуальної траєкторії студентам було запропоновано 11 відеопрезентацій з визначенням мети вибіркової дисципліни, її змісту, очікуваних результатів навчання, методів навчання та контролю. Професорка Ніколенко О.М. розповіла про універсальний курс «Літературні епохи в контексті культури», розрахований на слухачів 3 і 4 курсів.

В основу дисципліни покладено поєднання характеристики літературного процесу (напрямів, течій, стилів) із розвитком філософської думки, мистецтвом живопису, архітектури, театру, кіно, що сприяє формуванню професійних компетентності студентів, систематизації отриманих знань, інтелектуальному та емоційно-ціннісному вихованню майбутніх вчителів зарубіжної літератури.

Особливу увагу кафедра світової літератури приділяє осучасненню знань здобувачів вищої освіти, зокрема в галузі жанрово-родових форм художньої літератури. Цій проблемі присвячено вибіркові дисципліни «Міфи і казки народів світу: інтерпретація, творче розповідання, цінності» (професорка Ніколенко О.М.), «Романтизм у поезії ХІХ століття» (доцентка Тарасова Н.І.), «Жанри фантастики в літературі ХХ і ХХІ ст.» (асистент Орлов О.П.). Зв’язки української літератури із зарубіжною всебічно досліджуються в процесі опанування вибіркової дисципліни «Типологічні зв’язки зарубіжної та української літератур» (доцентка Конєва Т.М.). Поглиблене вивчення форм і методів навчання зарубіжної літератури запропоновано в межах дисциплін «Сучасні інноваційні технології в мовно-літературній освіті» (доцентка Орлова О.В.) і «Літературне краєзнавство» (доцентка Тарасова Н.І.).

Усі презентаційні відеоролики дисциплін вільного вибору студентів представлено на веб-сторінці кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і на каналі ютуб. Студенти можуть детально ознайомитися з ними й обрати ту освітню траєкторію, яка найбільше відповідає їхнім індивідуальним запитам.

You may also like...